top of page

קובץ תאריך ושעה למכשירי אודיו

קובץ לכיוון תאריך שעה במכשירי אודיו ייעודיים.

יש לבדוק את המכשירים הייעודיים ברשימה לפני התקנת הקובץ על המכשיר!

     הוראות התקנה:

  1. הורד את התוכנה.

  2. שמור את הקובץ במחשב.

  3. חלץ את הקובץ מהZIP

  4. חבר את המוצר למחשב.

  5. העתק את הקובץ (המחולץ) לתוך המוצר.

  6. לאחר מכן יש ללחוץ פעמיים על הקובץ שבתוך המוצר - יופיע חלון קטן ובו התאריך והשעה שאותם יעדכן הקובץ. יש לוודא שהתאריך והשעה נכונים (התאריך והשעה מכוונים לפי התאריך והשעה של המחשב, יש לכוון את תאריך ושעת המחשב לשעה הרצויה על מנת שהקובץ יעדכן את התאריך במכשיר)

  7. לחץ על אישור.

  8. כדיי לקבע את התאריך והשעה המעודכנים מומלץ להפעיל הקלטה במכשיר (לאחר ניתוקו מהמחשב) ולוודא שאכן התאריך והשעה עודכנו.

  9. זהו - מוכן!

bottom of page